# Sample Title/Composer Performer Time
1 Wings of the Eagle
Seiichi Kyoda
11:52:39
2 Rising Sun
Kiyoshi Yoshida
11:51:07
3 Winter Dance
Seiichi Kyoda
11:51:46
4 First Image
Seiichi Kyoda
11:49:18
5 Flowers
Kiyoshi Yoshida
11:52:27
6 The Luck Spirit
Kiyoshi Yoshida
11:51:47
7 Neyuki
Seiichi Kyoda
11:52:27
8 Forest
Chihiro Miyauchi
11:47:58
9 Tsugaru
Seiichi Kyoda
11:53:48
10 Midare Uchi
11:49:34
11 Konjaku Monogatari
Eri Sugai
11:53:03
12 Wooden Ship
Seiichi Kyoda
11:51:29