# Sample Title/Composer Performer Time
1 Wings of the Eagle
Seiichi Kyoda
22:36:39
2 Rising Sun
Kiyoshi Yoshida
22:35:07
3 Winter Dance
Seiichi Kyoda
22:35:46
4 First Image
Seiichi Kyoda
22:33:18
5 Flowers
Kiyoshi Yoshida
22:36:27
6 The Luck Spirit
Kiyoshi Yoshida
22:35:47
7 Neyuki
Seiichi Kyoda
22:36:27
8 Forest
Chihiro Miyauchi
22:31:58
9 Tsugaru
Seiichi Kyoda
22:37:48
10 Midare Uchi
22:33:34
11 Konjaku Monogatari
Eri Sugai
22:37:03
12 Wooden Ship
Seiichi Kyoda
22:35:29