# Sample Title/Composer Performer Time
1 Wings of the Eagle
Seiichi Kyoda
15:35:39
2 Rising Sun
Kiyoshi Yoshida
15:34:07
3 Winter Dance
Seiichi Kyoda
15:34:46
4 First Image
Seiichi Kyoda
15:32:18
5 Flowers
Kiyoshi Yoshida
15:35:27
6 The Luck Spirit
Kiyoshi Yoshida
15:34:47
7 Neyuki
Seiichi Kyoda
15:35:27
8 Forest
Chihiro Miyauchi
15:30:58
9 Tsugaru
Seiichi Kyoda
15:36:48
10 Midare Uchi
15:32:34
11 Konjaku Monogatari
Eri Sugai
15:36:03
12 Wooden Ship
Seiichi Kyoda
15:34:29